Blogg for Jomar Kuvås

Blogg for Jomar Kuvås

Om min blogg

Dette er en måte å holde kontakt med mange samtidig.

Det gir også mulighet for å skrive om ting som jeg er opptatt av samt kanskje si litt om hvordan livet er i Frankrike.

Tid for å beklage – Min kronikk i VG den 30.12.2012

KRONIKK OG DEBATTPosted by Jomar Kuvås Tue, January 08, 2013 12:27:05

Riksrevisjonen la frem en meget kritisk rapport om omstillingen i Oslo universitetssykehus. Helse Sør-Øst sin ledelse av sykehusene i hovedstadsområdet, har hatt katastrofale følger for mange.

For kort tid siden offentliggjorde Riksrevisjonen en meget kritisk rapport om planleggingen av omstillingen i Oslo universitetssykehus (OUS).

Rapporten var på 25 trykte siden og går detaljert gjennom mange sider av den store fusjonen av 4 universitetssykehus i Oslo og hvilke konsekvenser dette har gitt, blant annet for Ahus.

Etter Riksrevisjonens vurdering aksepterte Helse Sør-Øst (HSØ) en meget høy gjennomføringsrisiko allerede før omstillingsoppdraget ble gitt til OUS, og har gjennom det bidratt til å skape urealistiske forventninger til gjennomføringen av omstillingen.

Revisjonsrapport i juli

En foreløpig rapport ble oversendt Helsedepartementet til uttalelse den 6. juli og departementet har sikkert bedt HSØ om kommentarer.

Det er klart at en så kraftig kritikk av en så viktig omstilling, ville få stor politisk oppmerksomhet.

Samtidig har det i lang tid vært en flom av mediesaker om alvorlige pasientskader og mange tragiske dødsfall både ved OUS og Ahus.

Alt vel, sa HSØ

Selv om OUS rapporterte høy risiko i prosjektet fra første stund, fortsatte HSØ sin planlegging og krav om gjennomføringstempo med uforminsket kraft. Etter hvert kom også Ahus sine problemer til syne i omstillingsprosessen. Og gjennom utallige spørsmål i Stortinget rapporterte helseministeren at alt så ut til å være i den skjønneste orden, selv om prosessen er krevende, sa hun.

De ansatte ved sykehuset mente at dette ikke stemte og i mange kronikker og intervjuet i mediene ble dette påpekt i klare ordelag.

Den foreløpige rapporten til Riksrevisjonen måtte være en kalddusj. Den politiske ledelsen måtte vurdere nøye hvordan man skulle møte den kommende kritikken og hvilke tiltak som var nødvendig å iverksette på forhånd for å begrense skadevirkningen.

Ny helseminister

Den 21. september foretar Stoltenberg en større endring i regjeringen og Strøm-Erichsen går av og Jonas Gahr Støre blir ny helseminister.

Det var et naturlig tidspunkt for statsministeren å foreta et slikt skifte som en del av forberedelsene til neste års stortingsvalg. Samtidig var det sikkert beleilig med et skifte av helseminister.

Tilfeldigvis hadde HSØ styremøte den samme dagen og en av sakene var avisenes omtale av 13 unaturlige dødsfall ved Ahus, som politiet hadde blitt varslet om.

Med bakgrunn i disse sakene krevde flere politikere Mikkelsens avgang som øverste sjef i helseregionen. Styret i HSØ sa derimot at de hadde tillit til direktøren.

Ber om styrets tillit

I et dokument til styremøtet den 25. oktober skrev Mikkelsen et lite avsnitt om at «I forberedelsene til etableringen av Oslo universitetssykehus HF, kan vi konstatere at Helse Sør-Øst RHF undervurderte kompleksiteten i sammenslåingen. Helse Sør-Øst RHF både har og tar ansvar for at deler av omstillingen ble mer krevende for de ansatte enn forutsett».

Dette var ganske oppsiktsvekkende, for direktøren har aldri innrømmet noe ansvar for noe som helst i denne prosessen, selv etter en krevende høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Men offentligheten kjente ennå ikke til Riksrevisjonens rapport. Det var derfor overraskende for de fleste at hun på dette styremøtet, spurte om hun hadde tillit. Etter 3 timer i lukket møte kom styreleder og uttalte at hun hadde styrets tillit.

Mikkelsen går av

Den 1. november hadde HSØ et ekstraordinært styremøte om kvelden og innkallingen ble sendt ut på kort varsel.

Styret vedtok at de tar til etterretning at styreleder og administrerende direktør har avtalt at Bente Mikkelsen fratrer i dag stillingen som administrerende direktør og at hun innvilges to års permisjon fra HSØ fra 1. januar 2013.

Styreleder beklaget at hun slutter og berømmet henne for hennes gode innsats.

Samtidig kommer det frem at hun har blitt tilbudt en direktørstilling for å lede et prosjekt i WHO i Genève. Denne stillingen ble formidlet av Jonas Gahr Støre.

Noen dager før jul hadde HSØ et nytt styremøte. I direktørens orienteringssak ble det lagt frem et kort sammendrag av Riksrevisjonens dokument uten kommentarer.

Riksrevisjonens rapport blir formelt oversendt Stortinget til behandling. Men det kunne vært på sin plass at styret hadde kommentarer hvordan det vil endre den håpløse situasjonen de har skapt. Istedenfor later HSØ som om ingenting har skjedd, nesten som de synes kritikken er urettferdig.

Men sannheten er at resultatet av styrets ledelse av sykehusene i hovedstadsområdet, har hatt katastrofale følger for mange.

Mennesker har død eller har fått varig mén og pårørende har hatt en fryktelig tid. I tillegg har ansatte ved sykehusene hatt en vanskelig arbeidssituasjon.

Det er på tide at HSØ som eier og leder av omstillingsprosjektet, gir en offentlig beklagelse til pasienter, pårørende og ansatte.

Foto: Kronikk VG 30.12.2012

Lenke til kronikken «Tid for å beklage»

http://pluss.vg.no/2012/12/30/1071/UNhZj7

  • Comments(0)//blogg.kuvas.no/#post1020